Zgromadzenie Wspólników

Władzami Spółki są:

   Zgromadzenie Wspólników

   Rada Nadzorcza

   Zarząd

1. Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Białogardu
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbywać się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i jego przedmiotem powinno być:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły,

- powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub o pokryciu strat,
- udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,

- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- nabycie,zbycie i obciążenie nieruchomości,

- zezwalanie na zbycie lub zastawienie udziałów,

- podejmowanie uchwał o dopłatach oraz ich zwrocie

- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,

- uchwalenie regulaminu rady Nadzorczej,

- zatwierdzenie programu udziału Spółki,

- tworzenie i likwidacja funduszy i kapitałów,

- ustalenie zasad działania i kompetencji komisji opiniującej wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego,

- tworzenie spółek oraz przystępowanie do innych spółek i spółdzielni osób prawnych,

- zmiana aktu założycielskiego Spółki,

- rozwiązanie Spółki.
 

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.

4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Urzędzie Miasta Białogardu.