Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powołanych przez Burmistrza  Białogardu.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Burmistrz Białogardu spośród osób posiadających odpowiednie przygotowanie w szczególności związane z pełnieniem funkcji związanych z mieszkalnictwem i nadzorem budowlanym oraz finansowaniem inwestycji wskazanych przez Miasto Białogard, które spełniają wymogi określone w ustawie o gospodarce komunalnej. Radę Nadzorczą powołuje się na trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

Skład Rady Nadzorczej

1. Artur Nowicki - przewodniczący
2. Krzysztof Kruszewski - członek zarządu
3. Piotr Woś - członek rady

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1.     badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat,badanie sprawozdania Zarządu,

2.     badanie wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków i pokrycia strat,

3.     składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań określonych w pkt 1-3,

4.     nadzór nad wykonywaniem przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

5.     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6.     przedstawienie stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników, przedstawianych przez Zarząd.

 

Ponadto Rada Nadzorcza w przypadkach określonych w akcie założycielskim Spółki może zgłaszać wniosek o zwołanie, oraz zwoływać Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd jest obowiązany uzyskać opinię Rady Nadzorczej przed dokonaniem następujących czynności:

1) podjęcia działalności innej niż budowa i eksploatacja mieszkań na wynajem,

2) zaciągnięcia kredytu.

Rada Nadzorcza opiniuje projekty:

1) programów działania Spółki,
2) struktury organizacyjnej Spółki,

3) wysokości czynszów w zasobach mieszkaniowych,

Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a ponadto na wniosek Zarządu oraz przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady – w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.