Słownik pojęć

TBS-Towarzystwo Budownictwa Społecznego firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE

1.     Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62. poz. 719)..

2.      Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

3.      Ustawa z dnia 2 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)

4.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817).

5.      Ustawa z dnia 21.czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)


NAJEMCA - osoba używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)


NAJEMCA W ZASOBACH TBSnajemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). tj.:

· dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:

- 20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego

- 80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego

- i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo

 

domowe

· najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania.

 

· inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych).

WŁAŚCICIEL- osoba posiadająca akt własności nieruchomości, która ma prawo wynajmować, z którą wiąże lokatora stosunek prawny (umowa o najem, przydział lokalu mieszkalnego) uprawniający lokatora do używania lokalu.


UMOWA NAJMU - przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny  Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).


PARTYCYPACJA – finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach tbs, na który został wniesiony wkład.


PARTYCYPANT - Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.


art.29. Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. [treść z Ustawy Dz. Nr 98/2000 poz. 1070 obowiązująca dla budynków realizowanych przez BTBS Sp. z o.o. w latach 1995-1997].


UMOWA PARTYCYPACJI - umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy tbs a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.


KAUCJA - kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja w BTBS Sp. z o.o. jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.


CZYNSZ - comiesięczna kwota, którą najemca obowiązany jest uiszczać na rzecz wynajmującego za wynajęcie lokalu.


CZYNSZ W TBS– czynsz ograniczony (w lokalach mieszkalnych) do wysokości nie wyższej niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku niż. Stawkę czynszu za 1m2 powierzchni najmowanego lokalu mieszkalnego zatwierdza Zgromadzenie Wspólników Spółki.


KOMISJA MIESZKANIOWA -organ powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach tbs.


LISTA PODSTAWOWA- nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, wskazująca tych kandysdatów, z którymi tbs w pierwszej kolejności podpisze umowy partycypacyjne. Umieszczenie nazwisk osób na Liście Podstawowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.


LISTA REZERWOWA- utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, zawierająca nazwiska zakwalifikowanych kandydatów na najemców, którzy mogą przejść na listę podstawową w wyniku rezygnacji kandydata z ubiegania się o najem. Umieszczenie na Liście Rezerwowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Powstaje z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe powołała do życia Ustawa o własności lokali z dnia 24. czerwca 1994 r [Dz.U. Nr 85 poz. 388].


CZŁONEK WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ jest to właściciel lokalu w danej nieruchomości, w której prawa i obowiązki właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową regulują przepisy ww. ustawy o własności lokali [Dz.U. Nr 85 poz. 388 z późn. Zmianami].


ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJosoba fizyczna (zarząd jednoosobowy) lub osoby fizyczne (zarząd wieloosobowy) wybrane przez ogół właścicieli do reprezentowania interesów wspólnoty mieszkaniowej w zakresie sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.


NAJEMCA - osoba używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.).